type2のホワイトベース・グリーン テンプレート説明用ページです。

デザイン詳細

トップページwhitebase-green2_01.jpgメニューボタンの色はテンプレート変数で変更することが可能です
下層ページwhitebase-green2_02.jpg下層ページのタイトル画像もテンプレート変数を選択することで変更可能です

下層ページタイトル画像一覧

pb01banner01.jpg
pb02banner02.jpg
pb03banner03.jpg
pb04banner04.jpg
pb05banner05.jpg
pb06banner06.jpg
pb07banner07.jpg
pb08banner08.jpg
pb09banner09.jpg
pb10banner10.jpg
pb11banner11.jpg
pb12banner12.jpg
pb13banner13.jpg
pb14banner14.jpg
pb15banner15.jpg
pb16banner16.jpg
pb17banner17.jpg
pb18banner18.jpg
pb19banner19.jpg
pb20banner20.jpg
pb21banner21.jpg
pb22banner22.jpg
pb23banner23.jpg
pb24banner24.jpg

ボタン一覧

画像ロールオーバー時の画像ページ選択時画像
sm01menu01a.gifmenu01b.gifmenu01h.gif
sm02menu02a.gifmenu02b.gifmenu01h.gif

添付ファイル: filemenu01h.gif 394件 [詳細] filemenu01b.gif 407件 [詳細] filemenu02a.gif 397件 [詳細] filemenu01a.gif 418件 [詳細] filewhitebase-green2_02.jpg 392件 [詳細] filewhitebase-green2_01.jpg 383件 [詳細] filemenu02b.gif 368件 [詳細] filebanner20.jpg 382件 [詳細] filebanner18.jpg 371件 [詳細] filebanner21.jpg 398件 [詳細] filebanner19.jpg 374件 [詳細] filebanner23.jpg 381件 [詳細] filebanner17.jpg 424件 [詳細] filebanner24.jpg 363件 [詳細] filebanner22.jpg 387件 [詳細] filebanner16.jpg 390件 [詳細] filebanner06.jpg 414件 [詳細] filebanner07.jpg 385件 [詳細] filebanner05.jpg 407件 [詳細] filebanner04.jpg 409件 [詳細] filebanner02.jpg 388件 [詳細] filebanner03.jpg 385件 [詳細] filebanner08.jpg 409件 [詳細] filebanner09.jpg 374件 [詳細] filebanner14.jpg 387件 [詳細] filebanner15.jpg 353件 [詳細] filebanner13.jpg 352件 [詳細] filebanner12.jpg 374件 [詳細] filebanner10.jpg 375件 [詳細] filebanner11.jpg 391件 [詳細] filebanner01.jpg 361件 [詳細]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-07-11 (木) 00:00:00 (2940d)