type1のホワイトベース・グリーン テンプレート説明用ページです。

デザイン詳細

トップページwhitebase-green1_01.jpgメニューボタンの色はテンプレート変数で変更することが可能です
下層ページwhitebase-green1_02.jpg下層ページのタイトル画像もテンプレート変数を選択することで変更可能です

下層ページタイトル画像一覧

pb01banner01.jpg
pb02banner02.jpg
pb03banner03.jpg
pb04banner04.jpg
pb05banner05.jpg
pb06banner06.jpg
pb07banner07.jpg
pb08banner08.jpg
pb09banner09.jpg
pb10banner10.jpg
pb11banner11.jpg
pb12banner12.jpg
pb13banner13.jpg
pb14banner14.jpg
pb15banner15.jpg
pb16banner16.jpg
pb17banner17.jpg
pb18banner18.jpg
pb19banner19.jpg
pb20banner20.jpg
pb21banner21.jpg
pb22banner22.jpg
pb23banner23.jpg
pb24banner24.jpg

ボタン一覧

画像ロールオーバー時の画像ページ選択時画像
sm01menu01a.gifmenu01b.gifmenu01h.gif
sm02menu02a.gifmenu02b.gifmenu01h.gif

添付ファイル: filebanner22.jpg 422件 [詳細] filebanner23.jpg 409件 [詳細] filebanner21.jpg 408件 [詳細] filebanner20.jpg 424件 [詳細] filebanner18.jpg 395件 [詳細] filebanner19.jpg 395件 [詳細] filebanner24.jpg 402件 [詳細] filemenu01a.gif 389件 [詳細] filewhitebase-green1_01.jpg 378件 [詳細] filewhitebase-green1_02.jpg 400件 [詳細] filemenu02b.gif 408件 [詳細] filemenu02a.gif 399件 [詳細] filemenu01b.gif 395件 [詳細] filemenu01h.gif 402件 [詳細] filebanner17.jpg 401件 [詳細] filebanner16.jpg 419件 [詳細] filebanner11.jpg 428件 [詳細] filebanner10.jpg 399件 [詳細] filebanner12.jpg 396件 [詳細] filebanner09.jpg 411件 [詳細] filebanner15.jpg 402件 [詳細] filebanner14.jpg 392件 [詳細] filebanner13.jpg 382件 [詳細] filebanner04.jpg 384件 [詳細] filebanner02.jpg 396件 [詳細] filebanner05.jpg 412件 [詳細] filebanner03.jpg 404件 [詳細] filebanner07.jpg 419件 [詳細] filebanner01.jpg 392件 [詳細] filebanner08.jpg 390件 [詳細] filebanner06.jpg 409件 [詳細]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2015-08-05 (水) 11:44:22 (2185d)